Geodetické práce v stavebníctve – Inžinierska geodézia
 • podklady pre projektovanie – polohopisné a výškopisné zameranie územia,
 • vytyčovanie stavieb,
 • presné vytyčovanie základových pätiek, kalichov pre osadzovanie konštrukcií,
 • vyhotovenie základnej mapy závodu,
 • porealizačné zameranie inžinierskych sieti,
 • polohové a výškové pozorovanie stavebných objektov a konštrukcií,
 • technická nivelácia,
 • kontrolné meranie.
Geostar, s.r.o. poskytované služby Geostar, s.r.o. poskytované služby Geostar, s.r.o. poskytované služby Geostar, s.r.o. poskytované služby Geostar, s.r.o. poskytované služby Geostar, s.r.o. poskytované služby
geometricky plan
  Kataster nehnuteľností
 • geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie,
 • geometrický plán na kolaudáciu,
 • geometrický plán na oddelenie pozemkov,
 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby,
 • geometrický plán na zriadenie vecného bremena,
 • grafická identifikácia C-KN, E-KN,
 • vytýčenie hraníc pozemkov.